Mewujudkan visi menjadi pusat pendidikan yang unggul dalam kompetensi akademik dan non-akademik dengan mengedepankan Akhlaqul Karimah berlandaskan akidah Ahlussunah wal jama’ah dalam membumikan islam rahmatan lil ‘alamin

© Darusysyafa'ah @2023